GDPR политика

Политика за поверителност и за защита на личните данни
публикувана на уебсайт :www.
bk2004.com

 Уебсайтът www.bk2004.com и свързаните с него услуги са направени достъпни за потребители и търговци, в съответствие с  политиката по управление защитата на личните данни на дружеството. Уебсайтът е собственост на „БРАДЪРС КОМЕРС”ООД и се администрира от служители на дружеството.

„БРАДЪРС КОМЕРС”ООД гарантира поверителността на  личните данни на всички посетители и ползватели на уебсайта.Предоставянето на лични данни става при спазване на принципите, условията и реда, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-долу и „Общ регламент за защита на личните данни“ и/или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи правната уредба на тези отношения.

  Моля да се запознаете с настоящата Политиката за поверителност и за защита на личните данни, за да разберете как ние събираме, обработваме, съхраняваме,използваме в дейността си Вашата лични данни.

I.Данни за Администратора:

    „Брадърс Комерс” ООД ,със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО”№ 98, вх.О,  ет.2, ап.6, ЕИК: 123735394, представлявано от Георги Митков Георгиев , в качеството си на управител, с предмет на дейност търговия на едро с месо, месни, млечни и рибни продукти, замразени и консервирани зеленчуци, пакетирани храни, подправки и др.

II.Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете по следния начин: Ел. поща: bk2004@abv.bg,Тел:0882445657

 

III.Какво са лични данни?

  Съгласно Общия регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

„Обработване” – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране употреба и други начини, по които данните стават достъпни.

IV.Цели на събирането на личните данни

1.За сключването на сделки по ТЗ, ЗЗД или друг нормативен акт, за водене на кореспонденция с Вас, за изпълнение на сделките, за събиране на задължения. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тези дейности. „Брадърс Комерс„ООД съхранява Вашите данни на нашите сървъри като прилага подходящи технически и административни мерки и контрол, за да опази целостта  на данните и тяхната поверителност. Трансферът на изпратената информация е защитен с криптирана връзка.

2.За директен маркетинг на продукти и услуги, предоставяни от „БРАДЪРС КОМЕРС”ООД или на трети лица, като може да получавате от нас или от трети лица, на които сме предоставили Ваши лични данни, съобщения по имейл. Имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг.

3.За събиране и съхраняване на информация относно оплаквания /мнения/ препоръки/ рекламации.Вашето оплакване/мнение/препоръка/рекламация ще достигне до нас и само с посочване на Вашите имена, но за да получите обратна връзка от нас с отговор по запитването Ви, можете да посочите Ваши координати за връзка.

4.За анализ на потреблението  и поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, което би могло да послужи за разработване на нови продукти, които да отговорят максимално на нуждите на нашите настоящи и бъдещи клиенти. Анализът има за цел подобряване на обслужването на клиентите.

5.За изпълняване на разпореждания на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „БРАДЪРС КОМЕРС“ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, надзорни и/или регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, органи на данъчната администрация.


                                    
V.Достъп до лични данни от други лица

  Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.„Брадърс Комерс„ООД може да предаде вашите лични данни на нашия търговски представител”БРАДЪРС ЛОГИСТИК” ООД , с който сме сключили договор и който също е администратор на лични данни, както и на  лица, които поддържат техническото оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни.

   Всички трети страни или обработващи личните данни лица, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

     Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите на  „Брадърс Комерс„ООД. С посочените лица ние сключваме договори за обработка на лични данни, гарантиращи, че тези външни лица и техните служители се съобразяват с и спазват нашите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни и осигуряват и поддържат адекватно ниво на защита, придържайки се стриктно към приложимите законови изисквания за защита на личните данни, или служители на дружеството, които имат специални нива на достъп до личните ви данни, съгласно утвърдени вътрешни правила и политики за защита на лични данни.

       Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

                                    VI. Период на съхраняване на данните

   „Брадърс Комерс„ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните(ОРЗД).Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от не регламентиран достъп, като съхраняваме Вашите данни специални,недостъпни места, унищожаваме ненужната информация в кратки срокове, сключим спогодби за защита на личните Ви данни с наши подизпълнители.

 

VII.Права на субектите на личните данни:

   Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие,в    качеството си на субект на данните, имате следните права:

-Да поискате копие от Вашите лични данни от „Брадърс Комерс „ООД и да упражните право на достъп по всяко време до личните си данни;

-Да поискате от „Брадърс Комерс„ООД личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим;

-Да поискате от „Брадърс Комерс „ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви и неактуални  лични данни;

-Да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

-Да възразите срещу определени видове обработка, като директен

маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

-Да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

-Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

            -Да поискате от „Брадърс Комерс„ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без     ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани, оттеглили сте своето съгласие,възразили сте  срещу обработването,обработването е незаконосъобразно ,личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

            -Да подадете жалба направо до надзорния орган- Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

     В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез„Брадърс Комерс„ООД(получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на  „Брадърс Комерс „ООД или директно на Отговорника по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

     Посочените права може да упражните чрез заявяване на Вашето искане на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни, на адреса за контакт, посочен в началото на тази Политика.

    В случай ,че не желаете „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД да обработва личните Ви данни, моля уведомете ни за това писмено, на следния имейл адрес bk2004@abv.bg. В този случай е възможно да не сме в състояние да предоставим информация за исканите от Вас продукти/ услуги, както и да не е възможно да Ви предоставим самите услуги и продукти

     В случай че е настъпила промяна в предоставените от Вас лични данни, моля да ни информирате своевременно по имейл на следния имейл адрес: bk2004@abv.bg

 

 

 

             VIII.Права и задължения на администратора на лични данни

            1.Уебсайтът www.bk2004.com и свързаните с него услуги са направени достъпни за потребители и търговци, в съответствие с  политиката по управление защитата на личните данни.„Брадърс Комерс„ООД по Ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

           -Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се    обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС

            -Данни за контакт на Отговорника по защита на данните;

-Целите на обработването;

-Правното основание за обработката;

-Съответните категории лични данни, които се обработват;

-Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

-Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

-Ако обработката се основава на законните интереси на„Брадърс Комерс„ООД  или на трета страна, информация за тези интереси;

-Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

          2.Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

          -за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението   на  задача от обществен интерес,

          -по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

         -за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

        -при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

        

                              IX. Политика за „БИСКВИТКИ“ и  IP адреси

  Може да събираме данни за вас чрез използването на „бисквитки”, когато посетите нашата интернет страница или страница на трето лице. Чрез използването на бисквитки уеб сайтовете могат да "различават" и "запомнят" посетителите си и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия с цел предоставяне на цел представяне на по-полезно и интересно съдържание за Вас.По правило бисквитките не събират лична информация, но в случай че се събере такава, ние ще третираме тези данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

   Данните, които събираме за Вас чрез бисквитки, биха могли да са следните:

-времето, прекарано на уебсайта и страниците, които са посетени;

-информация за браузъра и операционната система на устройството ви;

-IP адреса на устройството, което използвате;

-връзките, които използвате, докато използвате нашата страница.

     От използването на „бисквитките” зависи функционалността на нашата интернет страница, но има и „бисквитки”, които можете да откажете или блокирате, без да се отрази на функционалността на интернет-страницата.

     Бисквитките могат да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време, като същият може и да забрани изобщо използването на „бисквитки“ чрез съответна настройка. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

      Научете повече за видовете бисквитки на: http://www.aboutcookies.org.uk/cookie-types

                                                            IP Адрес

     IP адресът (информационен протокол) представлява число, което уникално идентифицира един компютър или друг хардуер, свързан към интернет, и го свързва с други, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа. IP адресът сам по себе си не може да идентифицира дадено физическо лице, но в комбинация с друга допълнителна информация това би било възможно. Ние съхраняваме информационния протокол и данните от него, за да обезпечим сигурността на нашите системи от злоумишлени действия.                                                 X. Други разпоредби

  „БРАДЪРС КОМЕРС”ООД си запазва правото да внася законосъобразни промени в политиката си за защита на лични данни по всяко време, като се задължава да публикува новите условия на настоящата страница.

   Настоящата Политика за защита на личните данни е одобрена от управителите на Дружеството,отнася се за уебсайтът www. bk2004.com, собственост на „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД и касае  неговите посетители.