Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на платформата за електронна търговия на

БРАДЪРС КОМЕРС  ООД

 

                                              I.ПРЕДМЕТ

 

Чл.1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, ЕИК123735394, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, община Стара Загора, ул.„Генерал Гурко“ №98, ап.6,  представлявано от Георги Митков Георгиев и Теньо Митков Георгиев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и потребителите/пълнолетни физически лица/ по смисъла на параграф 13 т.1 от Закона за защита на потребителя и търговци по смисъла на параграф 13 т.2 от Закона за защита на потребителя, наричани по-долу общо ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия на „БРАДЪРС КОМЕРС”  ООД, намиращ се на домейн www.bk2004.com. 

                                                  

                                                    ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, община Стара Загора, ул.„Генерал Гурко“ №98, ап.6,  

3.Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от ПОЛЗВАТЕЛИ за територията на РБългария :адрес България, община Стара Загора ,ул. Анастасия Тошева

4. Данни за кореспонденция: адрес България, община Стара Загора ,ул. Анастасия Тошева, Складова база „Брадърс комерс”

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 123735394

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG123735394

                                   

.                        III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.3. Платформата за електронна търговия на „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД е достъпна на адрес в Интернет www.bk2004.com. Чрез нея ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да сключва договори за покупко-продажба от разстояние по смисъла на чл.45 от Закона за защита на потребителя на стоки, представляващи движими вещи-хранителни продукти.

Чл.4.(1)Общите условия важат за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата за електронна търговия и са налични на уебсайта на електронния магазин, като ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се обвърват с тях, след изрично дадено съгласие от своя страна.

(2)Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис/ЗЕДЕП/, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

(3)Със записването му на съответен носител в сървъра на ДОСТАВЧИКА, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон/ЗЕДЕП/. ДОСТАВЧИКЪТ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.

(4)Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “БРАДЪРС КОМЕРС” ООД по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

 

Чл.5.Прилагат се Общите условия, които са актуални към момента на потвърждаване на поръчката от ДОСТАВЧИКА.

 

Чл.6.Представителят на ПОЛЗВАТЕЛЯТ юридическо лице , с приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че е надлежно упълномощен да поръчва от името и за сметка на дружеството -ползвател

 

Чл.7.ДОСТАВЧИКЪТ в платформата за електронна търговия на „БРАДЪРС КОМЕРС”ООД организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛЯ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското,гражданското и търговското право,критерии и условия.

 

 Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва с ДОСТАВЧИКА в платформата  за електронна  търговия на „БРАДЪРС КОМЕРС”ООД договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://. www.bk2004.com. 

 

Чл. 9 (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата за електронна търговия се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

 Чл.10. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /името на сайта/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

 


                  IV.ПОРЪЧКА.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ДОСТАВКА

 

Чл.11.Поръчката през платформата за електронна търговия на ДОСТАВЧИКА се осъществява по следния ред:

1.Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп;

2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка

3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената;

- В брой –при доставка на стоката;

- По банков път- съгласно индивидуално договаряне при потвърждаване на поръчката, при наличие на две възможни опции-предварително или с възможност за извършване на превода  в едноседмичен срок от извършване на доставката след сключване на  изрично споразумение за доставка на стоки, съдържащо уговорен план на плащане.Сумите следва да постъпят  по сметка на БРАДЪРС КОМЕРС” ООД в Банка ДСК АД, BIC: STSABGSF, IBAN: BG33STSA93000013007002 .

-В случай, че стойността на поръчката  е равностойна или надвишава 10 000 /десет хиляди/лева, плащането се извършва само чрез банков превод.

6. Отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия и натискане на бутона "Поръчай";

7. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ поръчка по електронна поща. От момента , в който потвърждаването от страна на търговеца влезе в информационната система на ПОЛЗВАТЕЛЯ, се смята, че договорът е сключен.ПОЛЗВАТЕЛЯТ се счита за запознат за възможността ,че при неполучаване на имейл от ПОЛЗВАТЕЛЯ, същото да е блокирано от неговия софтуеър или да е означено и поставено в раздела СПАМ, която възможност следва да провери.

 

Чл.12 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

(1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да прехвърли на ПОЛЗВАТЕЛЯ собствеността на заявената от него стока, която отговаря на изискванията на Закона за безопасност на храните,съобразно условията на сключения договор за продажба и да я достави в срока, упоменат в платформата за електронна търговия,като получи съответното заплащане.

 

(2)ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация относно ПОЛЗВАТЕЛЯ при идентификация и регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, ЕИК на търговец,адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно регистрация и извършване на поръчката.

 

(3) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока и има право да иска плащането на разноските за доставката.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му.

(5)ДОСТАВЧИКЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

Чл.13.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата за електронна търговия.

 

 (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на избраните от него продукти, която е била посочена в електронния магазин по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

(3)ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да изискава информация за състоянието на своята поръчка.

(4)ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава информация за нови стоки предлагани от платформата за електронна търговия .С акта на регистрацията си съответния ползвател дава съгласие да получава имейл кореспонденцията и информационен Бюлетин. В случай, че не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронна му поща .

(5)ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

 

(6)При неоснователен отказ за получаване на стоката от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, то същият дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 

(7)Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОЛЗВАТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОЛЗВАТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,той
 може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.


Чл.14.Доставката на стоки до заявените адреси се осъществява от „БРАДЪРС ЛОГИСТИК” ООД -търговския представител на „БРАДЪРС КОМЕРС”ООД
и е за сметка на последния , когато е на територията на градовете Стара Загора, София, Пловдив, Смолян, Бургас и по индивидуално договаряне между страните, които ще се извърши при потвърждаване на заявката, дължима от ПОЛУЧАТЕЛЯ, когато е извън територията на град Стара Загора.

Чл.15. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

 

Чл.16. При неналична стока,за която е направена заявка  и предлагане на заместваща стока от  страна на ДОСТАВЧИКА,направеното предложение до потребителя,трябва да бъде направено  по електронна поща. Потребителят е обвързан от предложението, едва след  изпрати писменото си съгласие за приемане на предложението по електронна поща или направи нова заявка през платформата за електронна търговия.


Чл.17.Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

 

Чл.18.(1)ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на рекламация, на отказ от получаване на доставката и плащане на стойността й при установяване на отклонения от качеството и количеството на доставяната продукция само по време на доставката.

 

 (2)Поради спецификата на стоките , които предлага ДОСТАВЧИКЪТ, то същите не подлежат на право на отказ от ПОЛЗВАТЕЛЯ по смисъла на  чл.50 от Закона за защита на потребителя,тъй като доставката попада в обхвата на чл. ,57 ал.1 т.4 и т.5 от Закона за защита на потребителя, а имено:

-Договори за доставка на стоки, които са бързо развалящи се или имат кратък срок на годност;

-Договори за доставка на стоки, които не са подходящи за връщане по здравословни или хигиенни причини, ако са отворени или използвани след доставката.

 

Чл.19. (1)ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да приеме заявените стоки доставена в срок и на място, както и съответстващо по вид, количество и качество на описаното във фактура и търговски документ.  С подписване на фактурата и търговския документ ПОЛЗВАТЕЛЯ или трето лице декларира, че е приел стоката без забележки, като за ползвателите  физически лица се подписва приемо-предавателен протокол. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

Чл. 20. Всички обявени цени от ДОСТАВЧИКА в платформата за електронна търговия са в български лева, с включен ДДС. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране 

Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата за електронна търговия предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни, ОРЗД и Политиката за защита на личните данни на „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД.

 

Чл. 22. Органите, регулиращи дейността на платформата за електронна търговия на „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
е-mail:
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт:
www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:
www.kzp.bg

Чл.23. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателство.

 

Чл.24.(1)Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

(3) Общите помирителни комисии ,определени на регионален признак, съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

(4) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Чл.25.ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя Общите условия, като веднага след приемането на новите редакции, се задължава да внесе промяната в електронната плотформа.

 

Чл.26.Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Чл.27. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени в платформата за електронна търговия на „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и  принадлежат на “БРАДЪРС КОМЕРС” ООД.

 

Чл. 28. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите Общи условия са приети на 26.11.2020 г.